Basisschol De Bron

Privacy en persoonsgegevens


Het onderwijsveld is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) informatievoorzieningen.
Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door educatieve softwareontwikkelingen. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een aanpassing van de huidige beleidsnotitie van Kindante en gaan we aan de slag met het team om de nieuwe wet ook op de werkvloer te implementeren.

Via de website en ons ouderportaal zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 
Mocht u de huidige beleidsnotitie willen inzien, dan kunt u dat hier downloaden.