Visie De Bron

De Bron maakt je STERK: Samen, Talent, Eigenaarschap, Respect voor wie je bent, Kindgericht.
Door te vertrouwen op je eigen talent, onderzoek JIJ de wereld vanuit een nieuwsgierige blik. Samen met je omgeving zorg je ervoor dat JIJ STERK richting toekomst kan gaan.
 
Visie De Bron:
Op De Bron geven we alle leerlingen de kans om zich vanuit hun eigen identiteit te ontwikkelen tot krachtige individuen die vaardigheden bezitten om deel te nemen aan de huidige maatschappij.
Dit betekent dat de leerkracht samen met de leerling en ouders een weg uitzet die past bij de ontwikkeling van het kind aan de hand van de gesprekkencyclus binnen school.
We geven de leerling de gelegenheid om hierbij zelf een deel van de regie te voeren door te werken met dag- en of weektaken. Hierbij gaan we uit van kansen die zichtbaar worden vanuit kind gesprekken en opbrengsten. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van het kind middels groep doorbrekend werken en de beschikbare leerlijnen. We bieden hiermee ook ruimte voor de inzet van talenten. Hiermee kijken we naar het kind en volgen we het kind vanuit wie het is.
We zetten creativiteit en cultuur in als basis voor het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Met de gouden weken als start van het schooljaar werken we aan een gedegen basis en groepsdynamiek voor de rest van het schooljaar. Projecten vanuit kunst en cultuur zorgen voor de verbinding: op een andere manier leren van en met elkaar. We creëren een omgeving waarbij kinderen op allerlei manieren samen aan het werk zijn op pedagogisch en didactisch niveau. We zetten in op een doorgaande lijn van pedagogische en didactische aanpak. We hanteren allemaal dezelfde regels en spreken dezelfde taal binnen het gestelde kader: een veilige omgeving. Naschoolse en tussen schoolse opvang sluiten aan bij deze werkwijze door het hanteren van dezelfde regels en afspraken binnen hetzelfde pedagogische klimaat. Ook hier wordt ingezet op eigenaarschap door de kinderen vanuit talent en interesse regie te geven over de invulling van deze momenten.
Hierbij maken we gebruik van de dynamiek van het gebouw en de omgeving rondom de school.