Onze parels

Omdat school ook een taak heeft in de bijdrage aan een brede sociale opvoeding van kinderen organiseren wij verschillende activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat school deel uitmaakt van de gemeenschap en de omgeving. Zo nemen wij deel aan het project Cultuur met Kwaliteit waarin wij onze visie verbinden met de creatieve praktijk omdat we ervan overtuigd zijn dat leren meer dan reken en taal alleen is en omdat wij vinden dat dit ten goede komt van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en daarmee ook aan de groepsdynamiek.
Leerlingen krijgen lessen vanuit Natuur en Milieu educatie, techniek en nemen wij deel aan projecten / excursies met maatschappelijke betekenis of aansluitend bij hetgeen wij vanuit een thema mee bezig zijn. Er is een sportdag vanuit sportpartner N-JOY , Smart en fit week, schoolreis, schoolverlaterskamp. We nemen deel aan de landelijke opschoondag, project lentekriebels, theorie en praktijkexamen verkeer, musical groep 8, gastlessen van diverse sportclubs, bezoek aan de bibliotheek, nationale rekendagen.
Bij veel activiteiten kunnen we gelukkig rekenen op de steun van ouders, grootouders voor begeleiding en vervoer. Zonder deze inzet zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden.
Ook Stichting tussen de Middag die het overblijven voor ons verzorgen, biedt activiteiten aan waaraan kinderen kunnen deelnemen vanuit interesse en talent en waarbij de omgeving in school wordt gehaald. Denk hierbij aan workshops, muziek- en sportles.

Ons onderwijs is gericht op opbrengsten in de breedste zin van het woord. We staan voor het verwerven van kennis vanuit de individuele persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Aan het  leren van vaardigheden om te kunnen deelnemen aan onze huidige maatschappij met  de daarbij behorende attitude en de persoonlijkheidsontwikkeling hechten wij grote waarde.

Ook dit schooljaar starten met lessen weerbaarheid voor alle  groepen in een doorgaande lijn door de hele school. Deze lessen worden aangeboden vanuit de methodiek van Bertha Verschueren.
 

GROEP 1 en 2:
In de kleutergroepen is er aandacht voor het jonge kind en maken we de leerlingen wegwijs in de dagelijkse wereld die school heet. Samen werken en spelen is belangrijk. Vanuit een vaste structuur waarbij al heel snel het eigenaarschap van de leerling wordt aangesproken, wordt er gewerkt aan de doelen die horen bij de ontwikkeling  van deze leeftijdsgroepen.
Er is een beredeneerd aanbod voor beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, muziek , creativiteit en beweging. Aan de hand van thema's wordt er gewerkt in een stimulerende leeromgeving met diverse hoeken. Ook wordt er gebruik gemaakt van het middenplein en zijn er activiteiten waarbij de kinderen van de groepen 1-2 en soms groep 3 gemixt  worden. Ook is er nauwe samen werking met de peuterspeelzaal  en kinderdagverblijf om te kunnen werken in een doorgaande lijn vanuit dezelfde visie. Verder wordt er gebruik gemaakt van de iPads van school en van de rekenmethode "met sprongen vooruit". Interactie tussen leerkracht en kinderen staat centraal. In de groepen 1-2 vindt er een gedegen voorbereiding plaats richting groep 3.

Mijn Kleutergroep
In onze kleutergroepen observeren en registreren we de ontwikkeling van onze kleuters met behulp van het observatie- en registratiesysteem 'Mijn Kleutergroep'. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen. Jonge kinderen leren door te spelen. Elke (speel)ervaring wordt gekoppeld aan een eerdere ervaring en zo leren jonge kinderen alles steeds beter te begrijpen. Elke koppeling kan gezien worden als een ontwikkelsprong. Wij ondersteunen de kinderen bij het maken van deze ontwikkelingssprongen. Elke sprong leggen we vast in ons volgsysteem MijnKleutergroep. Op deze manier kunnen leerkrachten inspelen op de individuele ontwikkelingsbehoeften van elke leerling. Dit wordt besproken met ouders.
 

GROEP 3 t/m 8:
In de groepen 3 t/m 8 is er aandacht voor de verdere persoonsontwikkeling van onze leerlingen passend bij iedere fase. Samenwerken, zelfstandigheid en reflectie staan centraal.
De leerinhoud wordt bepaald door methodisch gestructureerd materiaal, de leerlijn die past bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling,  gegevens vanuit observatie en de dagelijkse verwerking van de leerling. Vanaf groep 4 worden hierbij de tablets structureel ingezet. Door het gebruik van de tablets is inspelen op de persoonlijke onderwijsbehoefte sneller en makkelijker uitvoerbaar. Tijdens het verwerken in de les heeft de leerkracht meteen een overzicht van de vorderingen van de groep.
De leerstof :
 • voldoet aan de gestelde kerndoelen;
 • is in opbouw gestructureerd vanuit de methode en kan daarmee gekoppeld worden aan de leerlijn van de individuele leerling;
 • is gericht op de basisvaardigheden;
 • is afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de leerling;
 • is gekoppeld aan de 21ste -eeuwse vaardigheden;
 • geeft handvaten om het zelfstandig werken als ook het samenwerken te stimuleren;
 • biedt mogelijkheden om vanuit talenten te werken;
 • biedt kans om cultuur en cultuureducatie aan te bieden;
 • is zo actueel mogelijk;
 • wordt zoveel mogelijk in samenhang en vanuit doorgaande lijn aangeboden;
 • past binnen ons schoolprofiel.
 
We gaan uit van de minimumdoelen met betrekking tot kennis en vaardigheden die de basis vormen van waaruit kinderen verder kunnen leren na het verlaten van de basisschool. De rol van ICT in onze maatschappij neemt sterk toe. We bereiden de leerlingen hierop voor door het gebruik van tablets, een goed functionerend netwerk, smartboards en digitale software behorende bij de methodes.
 

Gezondheid van de kinderen
Bij alle keuzes die we gemaakt hebben, stond de gezondheid van de kinderen voorop. Hoeveel schermtijd is acceptabel? Is WIFI straling schadelijk? Heeft de fijne motoriek niet te lijden onder de digitalisering? We hebben er dan ook voor gezorgd dat we met z'n allen op een veilige en verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van al het moois dat de iPads ons te bieden hebben.

Veilig met Social Media
Social Media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Anders dan wij groeien kinderen op met deze media en kennen daardoor vaak geen gevaren en grenzen. Wij vinden het dan ook een taak van school en ouders om de kinderen hier wegwijs in te maken.
hiervoor gebruiken wij de leerlijn mediawijsheid die door het Nationaal Media Paspoort wordt geboden.
Als de kinderen de school verlaten zijn ze in aanraking geweest met:
 • Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
 • Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
 • Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
 • Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
 • Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
 • Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
 • Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?
Daarnaast volgen we in de bovenbouw nog een module Whats Happy (wat doe je wel en niet op whats app). Ook doen we elk jaar mee aan de week van de mediawijsheid.

Muziekdocent
Onze muzieklessen worden gegeven door Jules Graus vakdocent muziek. Hiermee kunnen we kwalitatief goede muzieklessen verzorgen in een doorgaande lijn. De leerkracht leert van de muziekdocent maar heeft ook ruimte en tijd om werk ten gunste van de groep / leerlingen te doen.

Gymdocent
Onze gymlessen worden verdeeld in spellessen en materialenlessen. De spellessen worden geven door de leerkrachten van de groepen. Dit is ook een mooi observatiemoment voor de leerkracht van de groep. De materialenlessen worden gegeven door de vakdocent gym Tom Vankan. Hiermee kunnen we kwalitatief goede gymlessen aanbieden in een doorgaande lijn. Op de momenten dat de vakdocent de gymles geeft, heeft de leerkracht ruimte om werkzaamheden ten gunste van de groep / leerlingen te doen.